Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Sweep

sweep

Cách chia động từ sweep rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ sweep ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SWEEP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to sweep sweeping swept
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn sweep sweep sweeps sweep sweep sweep
Hiện tại tiếp diễn am sweeping are sweeping is sweeping are sweeping are sweeping are sweeping
Quá khứ đơn swept swept swept swept swept swept
Quá khứ tiếp diễn was sweeping were sweeping was sweeping were sweeping were sweeping were sweeping
Hiện tại hoàn thành have swept have swept has swept have swept have swept have swept
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been sweeping have been sweeping has been sweeping have been sweeping have been sweeping have been sweeping
Quá khứ hoàn thành had swept had swept had swept had swept had swept had swept
QK hoàn thành Tiếp diễn had been sweeping had been sweeping had been sweeping had been sweeping had been sweeping had been sweeping
Tương Lai will sweep will sweep will sweep will sweep will sweep will sweep
TL Tiếp Diễn will be sweeping will be sweeping will be sweeping will be sweeping will be sweeping will be sweeping
Tương Lai hoàn thành will have swept will have swept will have swept will have swept will have swept will have swept
TL HT Tiếp Diễn will have been sweeping will have been sweeping will have been sweeping will have been sweeping will have been sweeping will have been sweeping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would sweep would sweep would sweep would sweep would sweep would sweep
Conditional Perfect would have swept would have swept would have swept would have swept would have swept would have swept
Conditional Present Progressive would be sweeping would be sweeping would be sweeping would be sweeping would be sweeping would be sweeping
Conditional Perfect Progressive would have been sweeping would have been sweeping would have been sweeping would have been sweeping would have been sweeping would have been sweeping
Present Subjunctive sweep sweep sweep sweep sweep sweep
Past Subjunctive swept swept swept swept swept swept
Past Perfect Subjunctive had swept had swept had swept had swept had swept had swept
Imperative sweep Let′s sweep sweep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button