Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Argue

Cách chia động từ argue rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ argue ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ARGUE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to argue arguing argued
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn argue argue argues argue argue argue
Hiện tại tiếp diễn am arguing are arguing is arguing are arguing are arguing are arguing
Quá khứ đơn argued argued argued argued argued argued
Quá khứ tiếp diễn was arguing were arguing was arguing were arguing were arguing were arguing
Hiện tại hoàn thành have argued have argued has argued have argued have argued have argued
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been arguing have been arguing has been arguing have been arguing have been arguing have been arguing
Quá khứ hoàn thành had argued had argued had argued had argued had argued had argued
QK hoàn thành Tiếp diễn had been arguing had been arguing had been arguing had been arguing had been arguing had been arguing
Tương Lai will argue will argue will argue will argue will argue will argue
TL Tiếp Diễn will be arguing will be arguing will be arguing will be arguing will be arguing will be arguing
Tương Lai hoàn thành will have argued will have argued will have argued will have argued will have argued will have argued
TL HT Tiếp Diễn will have been arguing will have been arguing will have been arguing will have been arguing will have been arguing will have been arguing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would argue would argue would argue would argue would argue would argue
Conditional Perfect would have argued would have argued would have argued would have argued would have argued would have argued
Conditional Present Progressive would be arguing would be arguing would be arguing would be arguing would be arguing would be arguing
Conditional Perfect Progressive would have been arguing would have been arguing would have been arguing would have been arguing would have been arguing would have been arguing
Present Subjunctive argue argue argue argue argue argue
Past Subjunctive argued argued argued argued argued argued
Past Perfect Subjunctive had argued had argued had argued had argued had argued had argued
Imperative argue Let′s argue argue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button