Clot

Cách chia động từ clot rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ clot ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CLOT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to clot clotting clotted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn clot clot clots clot clot clot
Hiện tại tiếp diễn am clotting are clotting is clotting are clotting are clotting are clotting
Quá khứ đơn clotted clotted clotted clotted clotted clotted
Quá khứ tiếp diễn was clotting were clotting was clotting were clotting were clotting were clotting
Hiện tại hoàn thành have clotted have clotted has clotted have clotted have clotted have clotted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been clotting have been clotting has been clotting have been clotting have been clotting have been clotting
Quá khứ hoàn thành had clotted had clotted had clotted had clotted had clotted had clotted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been clotting had been clotting had been clotting had been clotting had been clotting had been clotting
Tương Lai will clot will clot will clot will clot will clot will clot
TL Tiếp Diễn will be clotting will be clotting will be clotting will be clotting will be clotting will be clotting
Tương Lai hoàn thành will have clotted will have clotted will have clotted will have clotted will have clotted will have clotted
TL HT Tiếp Diễn will have been clotting will have been clotting will have been clotting will have been clotting will have been clotting will have been clotting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would clot would clot would clot would clot would clot would clot
Conditional Perfect would have clotted would have clotted would have clotted would have clotted would have clotted would have clotted
Conditional Present Progressive would be clotting would be clotting would be clotting would be clotting would be clotting would be clotting
Conditional Perfect Progressive would have been clotting would have been clotting would have been clotting would have been clotting would have been clotting would have been clotting
Present Subjunctive clot clot clot clot clot clot
Past Subjunctive clotted clotted clotted clotted clotted clotted
Past Perfect Subjunctive had clotted had clotted had clotted had clotted had clotted had clotted
Imperative clot Let′s clot clot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/edate-dating/.

Nên đọc
Close
Back to top button