Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Swivel

Cách chia động từ swivel rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ swivel ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SWIVEL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to swivel swiveling swiveled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn swivel swivel swivels swivel swivel swivel
Hiện tại tiếp diễn am swiveling are swiveling is swiveling are swiveling are swiveling are swiveling
Quá khứ đơn swiveled swiveled swiveled swiveled swiveled swiveled
Quá khứ tiếp diễn was swiveling were swiveling was swiveling were swiveling were swiveling were swiveling
Hiện tại hoàn thành have swiveled have swiveled has swiveled have swiveled have swiveled have swiveled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been swiveling have been swiveling has been swiveling have been swiveling have been swiveling have been swiveling
Quá khứ hoàn thành had swiveled had swiveled had swiveled had swiveled had swiveled had swiveled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been swiveling had been swiveling had been swiveling had been swiveling had been swiveling had been swiveling
Tương Lai will swivel will swivel will swivel will swivel will swivel will swivel
TL Tiếp Diễn will be swiveling will be swiveling will be swiveling will be swiveling will be swiveling will be swiveling
Tương Lai hoàn thành will have swiveled will have swiveled will have swiveled will have swiveled will have swiveled will have swiveled
TL HT Tiếp Diễn will have been swiveling will have been swiveling will have been swiveling will have been swiveling will have been swiveling will have been swiveling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would swivel would swivel would swivel would swivel would swivel would swivel
Conditional Perfect would have swiveled would have swiveled would have swiveled would have swiveled would have swiveled would have swiveled
Conditional Present Progressive would be swiveling would be swiveling would be swiveling would be swiveling would be swiveling would be swiveling
Conditional Perfect Progressive would have been swiveling would have been swiveling would have been swiveling would have been swiveling would have been swiveling would have been swiveling
Present Subjunctive swivel swivel swivel swivel swivel swivel
Past Subjunctive swiveled swiveled swiveled swiveled swiveled swiveled
Past Perfect Subjunctive had swiveled had swiveled had swiveled had swiveled had swiveled had swiveled
Imperative swivel Let′s swivel swivel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button