Wither

Cách chia động từ wither rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ wither ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WITHER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to wither withering withered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn wither wither withers wither wither wither
Hiện tại tiếp diễn am withering are withering is withering are withering are withering are withering
Quá khứ đơn withered withered withered withered withered withered
Quá khứ tiếp diễn was withering were withering was withering were withering were withering were withering
Hiện tại hoàn thành have withered have withered has withered have withered have withered have withered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been withering have been withering has been withering have been withering have been withering have been withering
Quá khứ hoàn thành had withered had withered had withered had withered had withered had withered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been withering had been withering had been withering had been withering had been withering had been withering
Tương Lai will wither will wither will wither will wither will wither will wither
TL Tiếp Diễn will be withering will be withering will be withering will be withering will be withering will be withering
Tương Lai hoàn thành will have withered will have withered will have withered will have withered will have withered will have withered
TL HT Tiếp Diễn will have been withering will have been withering will have been withering will have been withering will have been withering will have been withering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would wither would wither would wither would wither would wither would wither
Conditional Perfect would have withered would have withered would have withered would have withered would have withered would have withered
Conditional Present Progressive would be withering would be withering would be withering would be withering would be withering would be withering
Conditional Perfect Progressive would have been withering would have been withering would have been withering would have been withering would have been withering would have been withering
Present Subjunctive wither wither wither wither wither wither
Past Subjunctive withered withered withered withered withered withered
Past Perfect Subjunctive had withered had withered had withered had withered had withered had withered
Imperative wither Let′s wither wither

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button