Quack

Cách chia động từ quack rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ quack ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: QUACK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to quack quacking quacked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn quack quack quacks quack quack quack
Hiện tại tiếp diễn am quacking are quacking is quacking are quacking are quacking are quacking
Quá khứ đơn quacked quacked quacked quacked quacked quacked
Quá khứ tiếp diễn was quacking were quacking was quacking were quacking were quacking were quacking
Hiện tại hoàn thành have quacked have quacked has quacked have quacked have quacked have quacked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been quacking have been quacking has been quacking have been quacking have been quacking have been quacking
Quá khứ hoàn thành had quacked had quacked had quacked had quacked had quacked had quacked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been quacking had been quacking had been quacking had been quacking had been quacking had been quacking
Tương Lai will quack will quack will quack will quack will quack will quack
TL Tiếp Diễn will be quacking will be quacking will be quacking will be quacking will be quacking will be quacking
Tương Lai hoàn thành will have quacked will have quacked will have quacked will have quacked will have quacked will have quacked
TL HT Tiếp Diễn will have been quacking will have been quacking will have been quacking will have been quacking will have been quacking will have been quacking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would quack would quack would quack would quack would quack would quack
Conditional Perfect would have quacked would have quacked would have quacked would have quacked would have quacked would have quacked
Conditional Present Progressive would be quacking would be quacking would be quacking would be quacking would be quacking would be quacking
Conditional Perfect Progressive would have been quacking would have been quacking would have been quacking would have been quacking would have been quacking would have been quacking
Present Subjunctive quack quack quack quack quack quack
Past Subjunctive quacked quacked quacked quacked quacked quacked
Past Perfect Subjunctive had quacked had quacked had quacked had quacked had quacked had quacked
Imperative quack Let′s quack quack

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. flirt 4 free gay.

Nên đọc
lgbt meetings near me
Back to top button