Throttle

Cách chia động từ throttle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ throttle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: THROTTLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to throttle throttling throttled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn throttle throttle throttles throttle throttle throttle
Hiện tại tiếp diễn am throttling are throttling is throttling are throttling are throttling are throttling
Quá khứ đơn throttled throttled throttled throttled throttled throttled
Quá khứ tiếp diễn was throttling were throttling was throttling were throttling were throttling were throttling
Hiện tại hoàn thành have throttled have throttled has throttled have throttled have throttled have throttled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been throttling have been throttling has been throttling have been throttling have been throttling have been throttling
Quá khứ hoàn thành had throttled had throttled had throttled had throttled had throttled had throttled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been throttling had been throttling had been throttling had been throttling had been throttling had been throttling
Tương Lai will throttle will throttle will throttle will throttle will throttle will throttle
TL Tiếp Diễn will be throttling will be throttling will be throttling will be throttling will be throttling will be throttling
Tương Lai hoàn thành will have throttled will have throttled will have throttled will have throttled will have throttled will have throttled
TL HT Tiếp Diễn will have been throttling will have been throttling will have been throttling will have been throttling will have been throttling will have been throttling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would throttle would throttle would throttle would throttle would throttle would throttle
Conditional Perfect would have throttled would have throttled would have throttled would have throttled would have throttled would have throttled
Conditional Present Progressive would be throttling would be throttling would be throttling would be throttling would be throttling would be throttling
Conditional Perfect Progressive would have been throttling would have been throttling would have been throttling would have been throttling would have been throttling would have been throttling
Present Subjunctive throttle throttle throttle throttle throttle throttle
Past Subjunctive throttled throttled throttled throttled throttled throttled
Past Perfect Subjunctive had throttled had throttled had throttled had throttled had throttled had throttled
Imperative throttle Let′s throttle throttle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. fwb vs dating.

Nên đọc
Close
Back to top button