Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Torpedo

Cách chia động từ torpedo rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ torpedo ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TORPEDO

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to torpedo torpedoing torpedoed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn torpedo torpedo torpedoes torpedo torpedo torpedo
Hiện tại tiếp diễn am torpedoing are torpedoing is torpedoing are torpedoing are torpedoing are torpedoing
Quá khứ đơn torpedoed torpedoed torpedoed torpedoed torpedoed torpedoed
Quá khứ tiếp diễn was torpedoing were torpedoing was torpedoing were torpedoing were torpedoing were torpedoing
Hiện tại hoàn thành have torpedoed have torpedoed has torpedoed have torpedoed have torpedoed have torpedoed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been torpedoing have been torpedoing has been torpedoing have been torpedoing have been torpedoing have been torpedoing
Quá khứ hoàn thành had torpedoed had torpedoed had torpedoed had torpedoed had torpedoed had torpedoed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been torpedoing had been torpedoing had been torpedoing had been torpedoing had been torpedoing had been torpedoing
Tương Lai will torpedo will torpedo will torpedo will torpedo will torpedo will torpedo
TL Tiếp Diễn will be torpedoing will be torpedoing will be torpedoing will be torpedoing will be torpedoing will be torpedoing
Tương Lai hoàn thành will have torpedoed will have torpedoed will have torpedoed will have torpedoed will have torpedoed will have torpedoed
TL HT Tiếp Diễn will have been torpedoing will have been torpedoing will have been torpedoing will have been torpedoing will have been torpedoing will have been torpedoing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would torpedo would torpedo would torpedo would torpedo would torpedo would torpedo
Conditional Perfect would have torpedoed would have torpedoed would have torpedoed would have torpedoed would have torpedoed would have torpedoed
Conditional Present Progressive would be torpedoing would be torpedoing would be torpedoing would be torpedoing would be torpedoing would be torpedoing
Conditional Perfect Progressive would have been torpedoing would have been torpedoing would have been torpedoing would have been torpedoing would have been torpedoing would have been torpedoing
Present Subjunctive torpedo torpedo torpedo torpedo torpedo torpedo
Past Subjunctive torpedoed torpedoed torpedoed torpedoed torpedoed torpedoed
Past Perfect Subjunctive had torpedoed had torpedoed had torpedoed had torpedoed had torpedoed had torpedoed
Imperative torpedo Let′s torpedo torpedo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button