Spark

Cách chia động từ spark rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ spark ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SPARK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to spark sparking sparked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn spark spark sparks spark spark spark
Hiện tại tiếp diễn am sparking are sparking is sparking are sparking are sparking are sparking
Quá khứ đơn sparked sparked sparked sparked sparked sparked
Quá khứ tiếp diễn was sparking were sparking was sparking were sparking were sparking were sparking
Hiện tại hoàn thành have sparked have sparked has sparked have sparked have sparked have sparked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been sparking have been sparking has been sparking have been sparking have been sparking have been sparking
Quá khứ hoàn thành had sparked had sparked had sparked had sparked had sparked had sparked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been sparking had been sparking had been sparking had been sparking had been sparking had been sparking
Tương Lai will spark will spark will spark will spark will spark will spark
TL Tiếp Diễn will be sparking will be sparking will be sparking will be sparking will be sparking will be sparking
Tương Lai hoàn thành will have sparked will have sparked will have sparked will have sparked will have sparked will have sparked
TL HT Tiếp Diễn will have been sparking will have been sparking will have been sparking will have been sparking will have been sparking will have been sparking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would spark would spark would spark would spark would spark would spark
Conditional Perfect would have sparked would have sparked would have sparked would have sparked would have sparked would have sparked
Conditional Present Progressive would be sparking would be sparking would be sparking would be sparking would be sparking would be sparking
Conditional Perfect Progressive would have been sparking would have been sparking would have been sparking would have been sparking would have been sparking would have been sparking
Present Subjunctive spark spark spark spark spark spark
Past Subjunctive sparked sparked sparked sparked sparked sparked
Past Perfect Subjunctive had sparked had sparked had sparked had sparked had sparked had sparked
Imperative spark Let′s spark spark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button