Tug

Cách chia động từ tug rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ tug ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TUG

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to tug tugging tugged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn tug tug tugs tug tug tug
Hiện tại tiếp diễn am tugging are tugging is tugging are tugging are tugging are tugging
Quá khứ đơn tugged tugged tugged tugged tugged tugged
Quá khứ tiếp diễn was tugging were tugging was tugging were tugging were tugging were tugging
Hiện tại hoàn thành have tugged have tugged has tugged have tugged have tugged have tugged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been tugging have been tugging has been tugging have been tugging have been tugging have been tugging
Quá khứ hoàn thành had tugged had tugged had tugged had tugged had tugged had tugged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been tugging had been tugging had been tugging had been tugging had been tugging had been tugging
Tương Lai will tug will tug will tug will tug will tug will tug
TL Tiếp Diễn will be tugging will be tugging will be tugging will be tugging will be tugging will be tugging
Tương Lai hoàn thành will have tugged will have tugged will have tugged will have tugged will have tugged will have tugged
TL HT Tiếp Diễn will have been tugging will have been tugging will have been tugging will have been tugging will have been tugging will have been tugging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would tug would tug would tug would tug would tug would tug
Conditional Perfect would have tugged would have tugged would have tugged would have tugged would have tugged would have tugged
Conditional Present Progressive would be tugging would be tugging would be tugging would be tugging would be tugging would be tugging
Conditional Perfect Progressive would have been tugging would have been tugging would have been tugging would have been tugging would have been tugging would have been tugging
Present Subjunctive tug tug tug tug tug tug
Past Subjunctive tugged tugged tugged tugged tugged tugged
Past Perfect Subjunctive had tugged had tugged had tugged had tugged had tugged had tugged
Imperative tug Let′s tug tug

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. billie eilish dating.

Back to top button