Tune

Cách chia động từ tune rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ tune ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TUNE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to tune tuning tuned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn tune tune tunes tune tune tune
Hiện tại tiếp diễn am tuning are tuning is tuning are tuning are tuning are tuning
Quá khứ đơn tuned tuned tuned tuned tuned tuned
Quá khứ tiếp diễn was tuning were tuning was tuning were tuning were tuning were tuning
Hiện tại hoàn thành have tuned have tuned has tuned have tuned have tuned have tuned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been tuning have been tuning has been tuning have been tuning have been tuning have been tuning
Quá khứ hoàn thành had tuned had tuned had tuned had tuned had tuned had tuned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been tuning had been tuning had been tuning had been tuning had been tuning had been tuning
Tương Lai will tune will tune will tune will tune will tune will tune
TL Tiếp Diễn will be tuning will be tuning will be tuning will be tuning will be tuning will be tuning
Tương Lai hoàn thành will have tuned will have tuned will have tuned will have tuned will have tuned will have tuned
TL HT Tiếp Diễn will have been tuning will have been tuning will have been tuning will have been tuning will have been tuning will have been tuning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would tune would tune would tune would tune would tune would tune
Conditional Perfect would have tuned would have tuned would have tuned would have tuned would have tuned would have tuned
Conditional Present Progressive would be tuning would be tuning would be tuning would be tuning would be tuning would be tuning
Conditional Perfect Progressive would have been tuning would have been tuning would have been tuning would have been tuning would have been tuning would have been tuning
Present Subjunctive tune tune tune tune tune tune
Past Subjunctive tuned tuned tuned tuned tuned tuned
Past Perfect Subjunctive had tuned had tuned had tuned had tuned had tuned had tuned
Imperative tune Let′s tune tune

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. define casual dating relationship.

Nên đọc
Close
Back to top button