Tyrannize

Cách chia động từ tyrannize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ tyrannize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TYRANNIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to tyrannize tyrannizing tyrannized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn tyrannize tyrannize tyrannizes tyrannize tyrannize tyrannize
Hiện tại tiếp diễn am tyrannizing are tyrannizing is tyrannizing are tyrannizing are tyrannizing are tyrannizing
Quá khứ đơn tyrannized tyrannized tyrannized tyrannized tyrannized tyrannized
Quá khứ tiếp diễn was tyrannizing were tyrannizing was tyrannizing were tyrannizing were tyrannizing were tyrannizing
Hiện tại hoàn thành have tyrannized have tyrannized has tyrannized have tyrannized have tyrannized have tyrannized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been tyrannizing have been tyrannizing has been tyrannizing have been tyrannizing have been tyrannizing have been tyrannizing
Quá khứ hoàn thành had tyrannized had tyrannized had tyrannized had tyrannized had tyrannized had tyrannized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been tyrannizing had been tyrannizing had been tyrannizing had been tyrannizing had been tyrannizing had been tyrannizing
Tương Lai will tyrannize will tyrannize will tyrannize will tyrannize will tyrannize will tyrannize
TL Tiếp Diễn will be tyrannizing will be tyrannizing will be tyrannizing will be tyrannizing will be tyrannizing will be tyrannizing
Tương Lai hoàn thành will have tyrannized will have tyrannized will have tyrannized will have tyrannized will have tyrannized will have tyrannized
TL HT Tiếp Diễn will have been tyrannizing will have been tyrannizing will have been tyrannizing will have been tyrannizing will have been tyrannizing will have been tyrannizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would tyrannize would tyrannize would tyrannize would tyrannize would tyrannize would tyrannize
Conditional Perfect would have tyrannized would have tyrannized would have tyrannized would have tyrannized would have tyrannized would have tyrannized
Conditional Present Progressive would be tyrannizing would be tyrannizing would be tyrannizing would be tyrannizing would be tyrannizing would be tyrannizing
Conditional Perfect Progressive would have been tyrannizing would have been tyrannizing would have been tyrannizing would have been tyrannizing would have been tyrannizing would have been tyrannizing
Present Subjunctive tyrannize tyrannize tyrannize tyrannize tyrannize tyrannize
Past Subjunctive tyrannized tyrannized tyrannized tyrannized tyrannized tyrannized
Past Perfect Subjunctive had tyrannized had tyrannized had tyrannized had tyrannized had tyrannized had tyrannized
Imperative tyrannize Let′s tyrannize tyrannize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/a-dating-app-for-free/.

Nên đọc
Close
Back to top button