Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Reciprocate

Cách chia động từ reciprocate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ reciprocate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RECIPROCATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to reciprocate reciprocating reciprocated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn reciprocate reciprocate reciprocates reciprocate reciprocate reciprocate
Hiện tại tiếp diễn am reciprocating are reciprocating is reciprocating are reciprocating are reciprocating are reciprocating
Quá khứ đơn reciprocated reciprocated reciprocated reciprocated reciprocated reciprocated
Quá khứ tiếp diễn was reciprocating were reciprocating was reciprocating were reciprocating were reciprocating were reciprocating
Hiện tại hoàn thành have reciprocated have reciprocated has reciprocated have reciprocated have reciprocated have reciprocated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reciprocating have been reciprocating has been reciprocating have been reciprocating have been reciprocating have been reciprocating
Quá khứ hoàn thành had reciprocated had reciprocated had reciprocated had reciprocated had reciprocated had reciprocated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reciprocating had been reciprocating had been reciprocating had been reciprocating had been reciprocating had been reciprocating
Tương Lai will reciprocate will reciprocate will reciprocate will reciprocate will reciprocate will reciprocate
TL Tiếp Diễn will be reciprocating will be reciprocating will be reciprocating will be reciprocating will be reciprocating will be reciprocating
Tương Lai hoàn thành will have reciprocated will have reciprocated will have reciprocated will have reciprocated will have reciprocated will have reciprocated
TL HT Tiếp Diễn will have been reciprocating will have been reciprocating will have been reciprocating will have been reciprocating will have been reciprocating will have been reciprocating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reciprocate would reciprocate would reciprocate would reciprocate would reciprocate would reciprocate
Conditional Perfect would have reciprocated would have reciprocated would have reciprocated would have reciprocated would have reciprocated would have reciprocated
Conditional Present Progressive would be reciprocating would be reciprocating would be reciprocating would be reciprocating would be reciprocating would be reciprocating
Conditional Perfect Progressive would have been reciprocating would have been reciprocating would have been reciprocating would have been reciprocating would have been reciprocating would have been reciprocating
Present Subjunctive reciprocate reciprocate reciprocate reciprocate reciprocate reciprocate
Past Subjunctive reciprocated reciprocated reciprocated reciprocated reciprocated reciprocated
Past Perfect Subjunctive had reciprocated had reciprocated had reciprocated had reciprocated had reciprocated had reciprocated
Imperative reciprocate Let′s reciprocate reciprocate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button