View

Cách chia động từ view rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ view ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: VIEW

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to view viewing viewed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn view view views view view view
Hiện tại tiếp diễn am viewing are viewing is viewing are viewing are viewing are viewing
Quá khứ đơn viewed viewed viewed viewed viewed viewed
Quá khứ tiếp diễn was viewing were viewing was viewing were viewing were viewing were viewing
Hiện tại hoàn thành have viewed have viewed has viewed have viewed have viewed have viewed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been viewing have been viewing has been viewing have been viewing have been viewing have been viewing
Quá khứ hoàn thành had viewed had viewed had viewed had viewed had viewed had viewed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been viewing had been viewing had been viewing had been viewing had been viewing had been viewing
Tương Lai will view will view will view will view will view will view
TL Tiếp Diễn will be viewing will be viewing will be viewing will be viewing will be viewing will be viewing
Tương Lai hoàn thành will have viewed will have viewed will have viewed will have viewed will have viewed will have viewed
TL HT Tiếp Diễn will have been viewing will have been viewing will have been viewing will have been viewing will have been viewing will have been viewing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would view would view would view would view would view would view
Conditional Perfect would have viewed would have viewed would have viewed would have viewed would have viewed would have viewed
Conditional Present Progressive would be viewing would be viewing would be viewing would be viewing would be viewing would be viewing
Conditional Perfect Progressive would have been viewing would have been viewing would have been viewing would have been viewing would have been viewing would have been viewing
Present Subjunctive view view view view view view
Past Subjunctive viewed viewed viewed viewed viewed viewed
Past Perfect Subjunctive had viewed had viewed had viewed had viewed had viewed had viewed
Imperative view Let′s view view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. i like bisexual men.

Nên đọc
Close
Back to top button