Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Rivet

Cách chia động từ rivet rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rivet ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RIVET

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rivet riveting riveted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rivet rivet rivets rivet rivet rivet
Hiện tại tiếp diễn am riveting are riveting is riveting are riveting are riveting are riveting
Quá khứ đơn riveted riveted riveted riveted riveted riveted
Quá khứ tiếp diễn was riveting were riveting was riveting were riveting were riveting were riveting
Hiện tại hoàn thành have riveted have riveted has riveted have riveted have riveted have riveted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been riveting have been riveting has been riveting have been riveting have been riveting have been riveting
Quá khứ hoàn thành had riveted had riveted had riveted had riveted had riveted had riveted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been riveting had been riveting had been riveting had been riveting had been riveting had been riveting
Tương Lai will rivet will rivet will rivet will rivet will rivet will rivet
TL Tiếp Diễn will be riveting will be riveting will be riveting will be riveting will be riveting will be riveting
Tương Lai hoàn thành will have riveted will have riveted will have riveted will have riveted will have riveted will have riveted
TL HT Tiếp Diễn will have been riveting will have been riveting will have been riveting will have been riveting will have been riveting will have been riveting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rivet would rivet would rivet would rivet would rivet would rivet
Conditional Perfect would have riveted would have riveted would have riveted would have riveted would have riveted would have riveted
Conditional Present Progressive would be riveting would be riveting would be riveting would be riveting would be riveting would be riveting
Conditional Perfect Progressive would have been riveting would have been riveting would have been riveting would have been riveting would have been riveting would have been riveting
Present Subjunctive rivet rivet rivet rivet rivet rivet
Past Subjunctive riveted riveted riveted riveted riveted riveted
Past Perfect Subjunctive had riveted had riveted had riveted had riveted had riveted had riveted
Imperative rivet Let′s rivet rivet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button