Wean

Cách chia động từ wean rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ wean ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WEAN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to wean weaning weaned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn wean wean weans wean wean wean
Hiện tại tiếp diễn am weaning are weaning is weaning are weaning are weaning are weaning
Quá khứ đơn weaned weaned weaned weaned weaned weaned
Quá khứ tiếp diễn was weaning were weaning was weaning were weaning were weaning were weaning
Hiện tại hoàn thành have weaned have weaned has weaned have weaned have weaned have weaned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been weaning have been weaning has been weaning have been weaning have been weaning have been weaning
Quá khứ hoàn thành had weaned had weaned had weaned had weaned had weaned had weaned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been weaning had been weaning had been weaning had been weaning had been weaning had been weaning
Tương Lai will wean will wean will wean will wean will wean will wean
TL Tiếp Diễn will be weaning will be weaning will be weaning will be weaning will be weaning will be weaning
Tương Lai hoàn thành will have weaned will have weaned will have weaned will have weaned will have weaned will have weaned
TL HT Tiếp Diễn will have been weaning will have been weaning will have been weaning will have been weaning will have been weaning will have been weaning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would wean would wean would wean would wean would wean would wean
Conditional Perfect would have weaned would have weaned would have weaned would have weaned would have weaned would have weaned
Conditional Present Progressive would be weaning would be weaning would be weaning would be weaning would be weaning would be weaning
Conditional Perfect Progressive would have been weaning would have been weaning would have been weaning would have been weaning would have been weaning would have been weaning
Present Subjunctive wean wean wean wean wean wean
Past Subjunctive weaned weaned weaned weaned weaned weaned
Past Perfect Subjunctive had weaned had weaned had weaned had weaned had weaned had weaned
Imperative wean Let′s wean wean

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. match dating online.

Back to top button