Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Chirp

Cách chia động từ chirp rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ chirp ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CHIRP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to chirp chirping chirped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn chirp chirp chirps chirp chirp chirp
Hiện tại tiếp diễn am chirping are chirping is chirping are chirping are chirping are chirping
Quá khứ đơn chirped chirped chirped chirped chirped chirped
Quá khứ tiếp diễn was chirping were chirping was chirping were chirping were chirping were chirping
Hiện tại hoàn thành have chirped have chirped has chirped have chirped have chirped have chirped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been chirping have been chirping has been chirping have been chirping have been chirping have been chirping
Quá khứ hoàn thành had chirped had chirped had chirped had chirped had chirped had chirped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been chirping had been chirping had been chirping had been chirping had been chirping had been chirping
Tương Lai will chirp will chirp will chirp will chirp will chirp will chirp
TL Tiếp Diễn will be chirping will be chirping will be chirping will be chirping will be chirping will be chirping
Tương Lai hoàn thành will have chirped will have chirped will have chirped will have chirped will have chirped will have chirped
TL HT Tiếp Diễn will have been chirping will have been chirping will have been chirping will have been chirping will have been chirping will have been chirping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would chirp would chirp would chirp would chirp would chirp would chirp
Conditional Perfect would have chirped would have chirped would have chirped would have chirped would have chirped would have chirped
Conditional Present Progressive would be chirping would be chirping would be chirping would be chirping would be chirping would be chirping
Conditional Perfect Progressive would have been chirping would have been chirping would have been chirping would have been chirping would have been chirping would have been chirping
Present Subjunctive chirp chirp chirp chirp chirp chirp
Past Subjunctive chirped chirped chirped chirped chirped chirped
Past Perfect Subjunctive had chirped had chirped had chirped had chirped had chirped had chirped
Imperative chirp Let′s chirp chirp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button