Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Win

Cách chia động từ win rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ win ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WIN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to win wining won
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn win win wins win win win
Hiện tại tiếp diễn am wining are wining is wining are wining are wining are wining
Quá khứ đơn won won won won won won
Quá khứ tiếp diễn was wining were wining was wining were wining were wining were wining
Hiện tại hoàn thành have won have won has won have won have won have won
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been wining have been wining has been wining have been wining have been wining have been wining
Quá khứ hoàn thành had won had won had won had won had won had won
QK hoàn thành Tiếp diễn had been wining had been wining had been wining had been wining had been wining had been wining
Tương Lai will win will win will win will win will win will win
TL Tiếp Diễn will be wining will be wining will be wining will be wining will be wining will be wining
Tương Lai hoàn thành will have won will have won will have won will have won will have won will have won
TL HT Tiếp Diễn will have been wining will have been wining will have been wining will have been wining will have been wining will have been wining
Điều Kiện Cách Hiện Tại would win would win would win would win would win would win
Conditional Perfect would have won would have won would have won would have won would have won would have won
Conditional Present Progressive would be wining would be wining would be wining would be wining would be wining would be wining
Conditional Perfect Progressive would have been wining would have been wining would have been wining would have been wining would have been wining would have been wining
Present Subjunctive win win win win win win
Past Subjunctive won won won won won won
Past Perfect Subjunctive had won had won had won had won had won had won
Imperative win Let′s win win

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/real-dating-sites-uk/.

Nên đọc
Close
Back to top button