Sweat

Cách chia động từ sweat rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ sweat ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SWEAT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to sweat sweating sweated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn sweat sweat sweats sweat sweat sweat
Hiện tại tiếp diễn am sweating are sweating is sweating are sweating are sweating are sweating
Quá khứ đơn sweated sweated sweated sweated sweated sweated
Quá khứ tiếp diễn was sweating were sweating was sweating were sweating were sweating were sweating
Hiện tại hoàn thành have sweated have sweated has sweated have sweated have sweated have sweated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been sweating have been sweating has been sweating have been sweating have been sweating have been sweating
Quá khứ hoàn thành had sweated had sweated had sweated had sweated had sweated had sweated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been sweating had been sweating had been sweating had been sweating had been sweating had been sweating
Tương Lai will sweat will sweat will sweat will sweat will sweat will sweat
TL Tiếp Diễn will be sweating will be sweating will be sweating will be sweating will be sweating will be sweating
Tương Lai hoàn thành will have sweated will have sweated will have sweated will have sweated will have sweated will have sweated
TL HT Tiếp Diễn will have been sweating will have been sweating will have been sweating will have been sweating will have been sweating will have been sweating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would sweat would sweat would sweat would sweat would sweat would sweat
Conditional Perfect would have sweated would have sweated would have sweated would have sweated would have sweated would have sweated
Conditional Present Progressive would be sweating would be sweating would be sweating would be sweating would be sweating would be sweating
Conditional Perfect Progressive would have been sweating would have been sweating would have been sweating would have been sweating would have been sweating would have been sweating
Present Subjunctive sweat sweat sweat sweat sweat sweat
Past Subjunctive sweated sweated sweated sweated sweated sweated
Past Perfect Subjunctive had sweated had sweated had sweated had sweated had sweated had sweated
Imperative sweat Let′s sweat sweat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/looking-for-cuckold-boyfriend/.

Back to top button