Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Must

Cách chia động từ must rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ must ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MUST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to must must
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn must must must must must must
Hiện tại tiếp diễn am – are – is – are – are – are –
Quá khứ đơn must must must must must must
Quá khứ tiếp diễn was – were – was – were – were – were –
Hiện tại hoàn thành have must have must has must have must have must have must
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been – have been – has been – have been – have been – have been –
Quá khứ hoàn thành had must had must had must had must had must had must
QK hoàn thành Tiếp diễn had been – had been – had been – had been – had been – had been –
Tương Lai will must will must will must will must will must will must
TL Tiếp Diễn will be – will be – will be – will be – will be – will be –
Tương Lai hoàn thành will have must will have must will have must will have must will have must will have must
TL HT Tiếp Diễn will have been – will have been – will have been – will have been – will have been – will have been –
Điều Kiện Cách Hiện Tại would must would must would must would must would must would must
Conditional Perfect would have must would have must would have must would have must would have must would have must
Conditional Present Progressive would be – would be – would be – would be – would be – would be –
Conditional Perfect Progressive would have been – would have been – would have been – would have been – would have been – would have been –
Present Subjunctive must must must must must must
Past Subjunctive must must must must must must
Past Perfect Subjunctive had must had must had must had must had must had must
Imperative must Let′s must must

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. singles parties london.

Nên đọc
Close
Back to top button