Witness

Cách chia động từ witness rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ witness ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WITNESS

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to witness witnessing witnessed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn witness witness witnesses witness witness witness
Hiện tại tiếp diễn am witnessing are witnessing is witnessing are witnessing are witnessing are witnessing
Quá khứ đơn witnessed witnessed witnessed witnessed witnessed witnessed
Quá khứ tiếp diễn was witnessing were witnessing was witnessing were witnessing were witnessing were witnessing
Hiện tại hoàn thành have witnessed have witnessed has witnessed have witnessed have witnessed have witnessed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been witnessing have been witnessing has been witnessing have been witnessing have been witnessing have been witnessing
Quá khứ hoàn thành had witnessed had witnessed had witnessed had witnessed had witnessed had witnessed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been witnessing had been witnessing had been witnessing had been witnessing had been witnessing had been witnessing
Tương Lai will witness will witness will witness will witness will witness will witness
TL Tiếp Diễn will be witnessing will be witnessing will be witnessing will be witnessing will be witnessing will be witnessing
Tương Lai hoàn thành will have witnessed will have witnessed will have witnessed will have witnessed will have witnessed will have witnessed
TL HT Tiếp Diễn will have been witnessing will have been witnessing will have been witnessing will have been witnessing will have been witnessing will have been witnessing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would witness would witness would witness would witness would witness would witness
Conditional Perfect would have witnessed would have witnessed would have witnessed would have witnessed would have witnessed would have witnessed
Conditional Present Progressive would be witnessing would be witnessing would be witnessing would be witnessing would be witnessing would be witnessing
Conditional Perfect Progressive would have been witnessing would have been witnessing would have been witnessing would have been witnessing would have been witnessing would have been witnessing
Present Subjunctive witness witness witness witness witness witness
Past Subjunctive witnessed witnessed witnessed witnessed witnessed witnessed
Past Perfect Subjunctive had witnessed had witnessed had witnessed had witnessed had witnessed had witnessed
Imperative witness Let′s witness witness

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
Close
Back to top button