Picture

Cách chia động từ picture rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ picture ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PICTURE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to picture picturing pictured
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn picture picture pictures picture picture picture
Hiện tại tiếp diễn am picturing are picturing is picturing are picturing are picturing are picturing
Quá khứ đơn pictured pictured pictured pictured pictured pictured
Quá khứ tiếp diễn was picturing were picturing was picturing were picturing were picturing were picturing
Hiện tại hoàn thành have pictured have pictured has pictured have pictured have pictured have pictured
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been picturing have been picturing has been picturing have been picturing have been picturing have been picturing
Quá khứ hoàn thành had pictured had pictured had pictured had pictured had pictured had pictured
QK hoàn thành Tiếp diễn had been picturing had been picturing had been picturing had been picturing had been picturing had been picturing
Tương Lai will picture will picture will picture will picture will picture will picture
TL Tiếp Diễn will be picturing will be picturing will be picturing will be picturing will be picturing will be picturing
Tương Lai hoàn thành will have pictured will have pictured will have pictured will have pictured will have pictured will have pictured
TL HT Tiếp Diễn will have been picturing will have been picturing will have been picturing will have been picturing will have been picturing will have been picturing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would picture would picture would picture would picture would picture would picture
Conditional Perfect would have pictured would have pictured would have pictured would have pictured would have pictured would have pictured
Conditional Present Progressive would be picturing would be picturing would be picturing would be picturing would be picturing would be picturing
Conditional Perfect Progressive would have been picturing would have been picturing would have been picturing would have been picturing would have been picturing would have been picturing
Present Subjunctive picture picture picture picture picture picture
Past Subjunctive pictured pictured pictured pictured pictured pictured
Past Perfect Subjunctive had pictured had pictured had pictured had pictured had pictured had pictured
Imperative picture Let′s picture picture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button