Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Wrap

Cách chia động từ wrap rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ wrap ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WRAP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to wrap wrapping wrapped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn wrap wrap wraps wrap wrap wrap
Hiện tại tiếp diễn am wrapping are wrapping is wrapping are wrapping are wrapping are wrapping
Quá khứ đơn wrapped wrapped wrapped wrapped wrapped wrapped
Quá khứ tiếp diễn was wrapping were wrapping was wrapping were wrapping were wrapping were wrapping
Hiện tại hoàn thành have wrapped have wrapped has wrapped have wrapped have wrapped have wrapped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been wrapping have been wrapping has been wrapping have been wrapping have been wrapping have been wrapping
Quá khứ hoàn thành had wrapped had wrapped had wrapped had wrapped had wrapped had wrapped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been wrapping had been wrapping had been wrapping had been wrapping had been wrapping had been wrapping
Tương Lai will wrap will wrap will wrap will wrap will wrap will wrap
TL Tiếp Diễn will be wrapping will be wrapping will be wrapping will be wrapping will be wrapping will be wrapping
Tương Lai hoàn thành will have wrapped will have wrapped will have wrapped will have wrapped will have wrapped will have wrapped
TL HT Tiếp Diễn will have been wrapping will have been wrapping will have been wrapping will have been wrapping will have been wrapping will have been wrapping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would wrap would wrap would wrap would wrap would wrap would wrap
Conditional Perfect would have wrapped would have wrapped would have wrapped would have wrapped would have wrapped would have wrapped
Conditional Present Progressive would be wrapping would be wrapping would be wrapping would be wrapping would be wrapping would be wrapping
Conditional Perfect Progressive would have been wrapping would have been wrapping would have been wrapping would have been wrapping would have been wrapping would have been wrapping
Present Subjunctive wrap wrap wrap wrap wrap wrap
Past Subjunctive wrapped wrapped wrapped wrapped wrapped wrapped
Past Perfect Subjunctive had wrapped had wrapped had wrapped had wrapped had wrapped had wrapped
Imperative wrap Let′s wrap wrap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button