Wrench

Cách chia động từ wrench rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ wrench ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WRENCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to wrench wrenching wrenched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn wrench wrench wrenches wrench wrench wrench
Hiện tại tiếp diễn am wrenching are wrenching is wrenching are wrenching are wrenching are wrenching
Quá khứ đơn wrenched wrenched wrenched wrenched wrenched wrenched
Quá khứ tiếp diễn was wrenching were wrenching was wrenching were wrenching were wrenching were wrenching
Hiện tại hoàn thành have wrenched have wrenched has wrenched have wrenched have wrenched have wrenched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been wrenching have been wrenching has been wrenching have been wrenching have been wrenching have been wrenching
Quá khứ hoàn thành had wrenched had wrenched had wrenched had wrenched had wrenched had wrenched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been wrenching had been wrenching had been wrenching had been wrenching had been wrenching had been wrenching
Tương Lai will wrench will wrench will wrench will wrench will wrench will wrench
TL Tiếp Diễn will be wrenching will be wrenching will be wrenching will be wrenching will be wrenching will be wrenching
Tương Lai hoàn thành will have wrenched will have wrenched will have wrenched will have wrenched will have wrenched will have wrenched
TL HT Tiếp Diễn will have been wrenching will have been wrenching will have been wrenching will have been wrenching will have been wrenching will have been wrenching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would wrench would wrench would wrench would wrench would wrench would wrench
Conditional Perfect would have wrenched would have wrenched would have wrenched would have wrenched would have wrenched would have wrenched
Conditional Present Progressive would be wrenching would be wrenching would be wrenching would be wrenching would be wrenching would be wrenching
Conditional Perfect Progressive would have been wrenching would have been wrenching would have been wrenching would have been wrenching would have been wrenching would have been wrenching
Present Subjunctive wrench wrench wrench wrench wrench wrench
Past Subjunctive wrenched wrenched wrenched wrenched wrenched wrenched
Past Perfect Subjunctive had wrenched had wrenched had wrenched had wrenched had wrenched had wrenched
Imperative wrench Let′s wrench wrench

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
Close
Back to top button