Comprehend

Cách chia động từ comprehend rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ comprehend ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COMPREHEND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to comprehend comprehending comprehended
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn comprehend comprehend comprehends comprehend comprehend comprehend
Hiện tại tiếp diễn am comprehending are comprehending is comprehending are comprehending are comprehending are comprehending
Quá khứ đơn comprehended comprehended comprehended comprehended comprehended comprehended
Quá khứ tiếp diễn was comprehending were comprehending was comprehending were comprehending were comprehending were comprehending
Hiện tại hoàn thành have comprehended have comprehended has comprehended have comprehended have comprehended have comprehended
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been comprehending have been comprehending has been comprehending have been comprehending have been comprehending have been comprehending
Quá khứ hoàn thành had comprehended had comprehended had comprehended had comprehended had comprehended had comprehended
QK hoàn thành Tiếp diễn had been comprehending had been comprehending had been comprehending had been comprehending had been comprehending had been comprehending
Tương Lai will comprehend will comprehend will comprehend will comprehend will comprehend will comprehend
TL Tiếp Diễn will be comprehending will be comprehending will be comprehending will be comprehending will be comprehending will be comprehending
Tương Lai hoàn thành will have comprehended will have comprehended will have comprehended will have comprehended will have comprehended will have comprehended
TL HT Tiếp Diễn will have been comprehending will have been comprehending will have been comprehending will have been comprehending will have been comprehending will have been comprehending
Điều Kiện Cách Hiện Tại would comprehend would comprehend would comprehend would comprehend would comprehend would comprehend
Conditional Perfect would have comprehended would have comprehended would have comprehended would have comprehended would have comprehended would have comprehended
Conditional Present Progressive would be comprehending would be comprehending would be comprehending would be comprehending would be comprehending would be comprehending
Conditional Perfect Progressive would have been comprehending would have been comprehending would have been comprehending would have been comprehending would have been comprehending would have been comprehending
Present Subjunctive comprehend comprehend comprehend comprehend comprehend comprehend
Past Subjunctive comprehended comprehended comprehended comprehended comprehended comprehended
Past Perfect Subjunctive had comprehended had comprehended had comprehended had comprehended had comprehended had comprehended
Imperative comprehend Let′s comprehend comprehend

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button