Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Accustom

accustom

Cách chia động từ accustom rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ accustom ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ACCUSTOM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to accustom accustoming accustomed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn accustom accustom accustoms accustom accustom accustom
Hiện tại tiếp diễn am accustoming are accustoming is accustoming are accustoming are accustoming are accustoming
Quá khứ đơn accustomed accustomed accustomed accustomed accustomed accustomed
Quá khứ tiếp diễn was accustoming were accustoming was accustoming were accustoming were accustoming were accustoming
Hiện tại hoàn thành have accustomed have accustomed has accustomed have accustomed have accustomed have accustomed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been accustoming have been accustoming has been accustoming have been accustoming have been accustoming have been accustoming
Quá khứ hoàn thành had accustomed had accustomed had accustomed had accustomed had accustomed had accustomed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been accustoming had been accustoming had been accustoming had been accustoming had been accustoming had been accustoming
Tương Lai will accustom will accustom will accustom will accustom will accustom will accustom
TL Tiếp Diễn will be accustoming will be accustoming will be accustoming will be accustoming will be accustoming will be accustoming
Tương Lai hoàn thành will have accustomed will have accustomed will have accustomed will have accustomed will have accustomed will have accustomed
TL HT Tiếp Diễn will have been accustoming will have been accustoming will have been accustoming will have been accustoming will have been accustoming will have been accustoming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would accustom would accustom would accustom would accustom would accustom would accustom
Conditional Perfect would have accustomed would have accustomed would have accustomed would have accustomed would have accustomed would have accustomed
Conditional Present Progressive would be accustoming would be accustoming would be accustoming would be accustoming would be accustoming would be accustoming
Conditional Perfect Progressive would have been accustoming would have been accustoming would have been accustoming would have been accustoming would have been accustoming would have been accustoming
Present Subjunctive accustom accustom accustom accustom accustom accustom
Past Subjunctive accustomed accustomed accustomed accustomed accustomed accustomed
Past Perfect Subjunctive had accustomed had accustomed had accustomed had accustomed had accustomed had accustomed
Imperative accustom Let′s accustom accustom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. irish dating sites for over 50 ireland.

Nên đọc
Close
Back to top button