Undertake

Cách chia động từ undertake rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ undertake ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: UNDERTAKE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to undertake undertaking undertaken
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn undertake undertake undertakes undertake undertake undertake
Hiện tại tiếp diễn am undertaking are undertaking is undertaking are undertaking are undertaking are undertaking
Quá khứ đơn undertook undertook undertook undertook undertook undertook
Quá khứ tiếp diễn was undertaking were undertaking was undertaking were undertaking were undertaking were undertaking
Hiện tại hoàn thành have undertaken have undertaken has undertaken have undertaken have undertaken have undertaken
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been undertaking have been undertaking has been undertaking have been undertaking have been undertaking have been undertaking
Quá khứ hoàn thành had undertaken had undertaken had undertaken had undertaken had undertaken had undertaken
QK hoàn thành Tiếp diễn had been undertaking had been undertaking had been undertaking had been undertaking had been undertaking had been undertaking
Tương Lai will undertake will undertake will undertake will undertake will undertake will undertake
TL Tiếp Diễn will be undertaking will be undertaking will be undertaking will be undertaking will be undertaking will be undertaking
Tương Lai hoàn thành will have undertaken will have undertaken will have undertaken will have undertaken will have undertaken will have undertaken
TL HT Tiếp Diễn will have been undertaking will have been undertaking will have been undertaking will have been undertaking will have been undertaking will have been undertaking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would undertake would undertake would undertake would undertake would undertake would undertake
Conditional Perfect would have undertaken would have undertaken would have undertaken would have undertaken would have undertaken would have undertaken
Conditional Present Progressive would be undertaking would be undertaking would be undertaking would be undertaking would be undertaking would be undertaking
Conditional Perfect Progressive would have been undertaking would have been undertaking would have been undertaking would have been undertaking would have been undertaking would have been undertaking
Present Subjunctive undertake undertake undertake undertake undertake undertake
Past Subjunctive undertook undertook undertook undertook undertook undertook
Past Perfect Subjunctive had undertaken had undertaken had undertaken had undertaken had undertaken had undertaken
Imperative undertake Let′s undertake undertake

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. silver senior dating sites.

Nên đọc
Close
Back to top button