Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Administer

Cách chia động từ administer rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ administer ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ADMINISTER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to administer administering administered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn administer administer administers administer administer administer
Hiện tại tiếp diễn am administering are administering is administering are administering are administering are administering
Quá khứ đơn administered administered administered administered administered administered
Quá khứ tiếp diễn was administering were administering was administering were administering were administering were administering
Hiện tại hoàn thành have administered have administered has administered have administered have administered have administered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been administering have been administering has been administering have been administering have been administering have been administering
Quá khứ hoàn thành had administered had administered had administered had administered had administered had administered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been administering had been administering had been administering had been administering had been administering had been administering
Tương Lai will administer will administer will administer will administer will administer will administer
TL Tiếp Diễn will be administering will be administering will be administering will be administering will be administering will be administering
Tương Lai hoàn thành will have administered will have administered will have administered will have administered will have administered will have administered
TL HT Tiếp Diễn will have been administering will have been administering will have been administering will have been administering will have been administering will have been administering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would administer would administer would administer would administer would administer would administer
Conditional Perfect would have administered would have administered would have administered would have administered would have administered would have administered
Conditional Present Progressive would be administering would be administering would be administering would be administering would be administering would be administering
Conditional Perfect Progressive would have been administering would have been administering would have been administering would have been administering would have been administering would have been administering
Present Subjunctive administer administer administer administer administer administer
Past Subjunctive administered administered administered administered administered administered
Past Perfect Subjunctive had administered had administered had administered had administered had administered had administered
Imperative administer Let′s administer administer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. gay public hook ups.

Nên đọc
Close
Back to top button