Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Rust

Cách chia động từ rust rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rust ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RUST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rust rusting rusted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rust rust rusts rust rust rust
Hiện tại tiếp diễn am rusting are rusting is rusting are rusting are rusting are rusting
Quá khứ đơn rusted rusted rusted rusted rusted rusted
Quá khứ tiếp diễn was rusting were rusting was rusting were rusting were rusting were rusting
Hiện tại hoàn thành have rusted have rusted has rusted have rusted have rusted have rusted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been rusting have been rusting has been rusting have been rusting have been rusting have been rusting
Quá khứ hoàn thành had rusted had rusted had rusted had rusted had rusted had rusted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been rusting had been rusting had been rusting had been rusting had been rusting had been rusting
Tương Lai will rust will rust will rust will rust will rust will rust
TL Tiếp Diễn will be rusting will be rusting will be rusting will be rusting will be rusting will be rusting
Tương Lai hoàn thành will have rusted will have rusted will have rusted will have rusted will have rusted will have rusted
TL HT Tiếp Diễn will have been rusting will have been rusting will have been rusting will have been rusting will have been rusting will have been rusting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rust would rust would rust would rust would rust would rust
Conditional Perfect would have rusted would have rusted would have rusted would have rusted would have rusted would have rusted
Conditional Present Progressive would be rusting would be rusting would be rusting would be rusting would be rusting would be rusting
Conditional Perfect Progressive would have been rusting would have been rusting would have been rusting would have been rusting would have been rusting would have been rusting
Present Subjunctive rust rust rust rust rust rust
Past Subjunctive rusted rusted rusted rusted rusted rusted
Past Perfect Subjunctive had rusted had rusted had rusted had rusted had rusted had rusted
Imperative rust Let′s rust rust

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button