Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Adopt

Cách chia động từ adopt rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ adopt ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ADOPT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to adopt adopting adopted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn adopt adopt adopts adopt adopt adopt
Hiện tại tiếp diễn am adopting are adopting is adopting are adopting are adopting are adopting
Quá khứ đơn adopted adopted adopted adopted adopted adopted
Quá khứ tiếp diễn was adopting were adopting was adopting were adopting were adopting were adopting
Hiện tại hoàn thành have adopted have adopted has adopted have adopted have adopted have adopted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been adopting have been adopting has been adopting have been adopting have been adopting have been adopting
Quá khứ hoàn thành had adopted had adopted had adopted had adopted had adopted had adopted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been adopting had been adopting had been adopting had been adopting had been adopting had been adopting
Tương Lai will adopt will adopt will adopt will adopt will adopt will adopt
TL Tiếp Diễn will be adopting will be adopting will be adopting will be adopting will be adopting will be adopting
Tương Lai hoàn thành will have adopted will have adopted will have adopted will have adopted will have adopted will have adopted
TL HT Tiếp Diễn will have been adopting will have been adopting will have been adopting will have been adopting will have been adopting will have been adopting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would adopt would adopt would adopt would adopt would adopt would adopt
Conditional Perfect would have adopted would have adopted would have adopted would have adopted would have adopted would have adopted
Conditional Present Progressive would be adopting would be adopting would be adopting would be adopting would be adopting would be adopting
Conditional Perfect Progressive would have been adopting would have been adopting would have been adopting would have been adopting would have been adopting would have been adopting
Present Subjunctive adopt adopt adopt adopt adopt adopt
Past Subjunctive adopted adopted adopted adopted adopted adopted
Past Perfect Subjunctive had adopted had adopted had adopted had adopted had adopted had adopted
Imperative adopt Let′s adopt adopt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button