Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Tan

Cách chia động từ tan rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ tan ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TAN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to tan tanning tanned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn tan tan tans tan tan tan
Hiện tại tiếp diễn am tanning are tanning is tanning are tanning are tanning are tanning
Quá khứ đơn tanned tanned tanned tanned tanned tanned
Quá khứ tiếp diễn was tanning were tanning was tanning were tanning were tanning were tanning
Hiện tại hoàn thành have tanned have tanned has tanned have tanned have tanned have tanned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been tanning have been tanning has been tanning have been tanning have been tanning have been tanning
Quá khứ hoàn thành had tanned had tanned had tanned had tanned had tanned had tanned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been tanning had been tanning had been tanning had been tanning had been tanning had been tanning
Tương Lai will tan will tan will tan will tan will tan will tan
TL Tiếp Diễn will be tanning will be tanning will be tanning will be tanning will be tanning will be tanning
Tương Lai hoàn thành will have tanned will have tanned will have tanned will have tanned will have tanned will have tanned
TL HT Tiếp Diễn will have been tanning will have been tanning will have been tanning will have been tanning will have been tanning will have been tanning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would tan would tan would tan would tan would tan would tan
Conditional Perfect would have tanned would have tanned would have tanned would have tanned would have tanned would have tanned
Conditional Present Progressive would be tanning would be tanning would be tanning would be tanning would be tanning would be tanning
Conditional Perfect Progressive would have been tanning would have been tanning would have been tanning would have been tanning would have been tanning would have been tanning
Present Subjunctive tan tan tan tan tan tan
Past Subjunctive tanned tanned tanned tanned tanned tanned
Past Perfect Subjunctive had tanned had tanned had tanned had tanned had tanned had tanned
Imperative tan Let′s tan tan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button