Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Adulterate

Cách chia động từ adulterate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ adulterate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ADULTERATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to adulterate adulterating adulterated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn adulterate adulterate adulterates adulterate adulterate adulterate
Hiện tại tiếp diễn am adulterating are adulterating is adulterating are adulterating are adulterating are adulterating
Quá khứ đơn adulterated adulterated adulterated adulterated adulterated adulterated
Quá khứ tiếp diễn was adulterating were adulterating was adulterating were adulterating were adulterating were adulterating
Hiện tại hoàn thành have adulterated have adulterated has adulterated have adulterated have adulterated have adulterated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been adulterating have been adulterating has been adulterating have been adulterating have been adulterating have been adulterating
Quá khứ hoàn thành had adulterated had adulterated had adulterated had adulterated had adulterated had adulterated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been adulterating had been adulterating had been adulterating had been adulterating had been adulterating had been adulterating
Tương Lai will adulterate will adulterate will adulterate will adulterate will adulterate will adulterate
TL Tiếp Diễn will be adulterating will be adulterating will be adulterating will be adulterating will be adulterating will be adulterating
Tương Lai hoàn thành will have adulterated will have adulterated will have adulterated will have adulterated will have adulterated will have adulterated
TL HT Tiếp Diễn will have been adulterating will have been adulterating will have been adulterating will have been adulterating will have been adulterating will have been adulterating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would adulterate would adulterate would adulterate would adulterate would adulterate would adulterate
Conditional Perfect would have adulterated would have adulterated would have adulterated would have adulterated would have adulterated would have adulterated
Conditional Present Progressive would be adulterating would be adulterating would be adulterating would be adulterating would be adulterating would be adulterating
Conditional Perfect Progressive would have been adulterating would have been adulterating would have been adulterating would have been adulterating would have been adulterating would have been adulterating
Present Subjunctive adulterate adulterate adulterate adulterate adulterate adulterate
Past Subjunctive adulterated adulterated adulterated adulterated adulterated adulterated
Past Perfect Subjunctive had adulterated had adulterated had adulterated had adulterated had adulterated had adulterated
Imperative adulterate Let′s adulterate adulterate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. matching dating site.

Nên đọc
Close
Back to top button