Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Charm

Cách chia động từ charm rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ charm ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CHARM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to charm charming charmed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn charm charm charms charm charm charm
Hiện tại tiếp diễn am charming are charming is charming are charming are charming are charming
Quá khứ đơn charmed charmed charmed charmed charmed charmed
Quá khứ tiếp diễn was charming were charming was charming were charming were charming were charming
Hiện tại hoàn thành have charmed have charmed has charmed have charmed have charmed have charmed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been charming have been charming has been charming have been charming have been charming have been charming
Quá khứ hoàn thành had charmed had charmed had charmed had charmed had charmed had charmed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been charming had been charming had been charming had been charming had been charming had been charming
Tương Lai will charm will charm will charm will charm will charm will charm
TL Tiếp Diễn will be charming will be charming will be charming will be charming will be charming will be charming
Tương Lai hoàn thành will have charmed will have charmed will have charmed will have charmed will have charmed will have charmed
TL HT Tiếp Diễn will have been charming will have been charming will have been charming will have been charming will have been charming will have been charming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would charm would charm would charm would charm would charm would charm
Conditional Perfect would have charmed would have charmed would have charmed would have charmed would have charmed would have charmed
Conditional Present Progressive would be charming would be charming would be charming would be charming would be charming would be charming
Conditional Perfect Progressive would have been charming would have been charming would have been charming would have been charming would have been charming would have been charming
Present Subjunctive charm charm charm charm charm charm
Past Subjunctive charmed charmed charmed charmed charmed charmed
Past Perfect Subjunctive had charmed had charmed had charmed had charmed had charmed had charmed
Imperative charm Let′s charm charm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button