Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Coach

Cách chia động từ coach rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ coach ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COACH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to coach coaching coached
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn coach coach coaches coach coach coach
Hiện tại tiếp diễn am coaching are coaching is coaching are coaching are coaching are coaching
Quá khứ đơn coached coached coached coached coached coached
Quá khứ tiếp diễn was coaching were coaching was coaching were coaching were coaching were coaching
Hiện tại hoàn thành have coached have coached has coached have coached have coached have coached
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been coaching have been coaching has been coaching have been coaching have been coaching have been coaching
Quá khứ hoàn thành had coached had coached had coached had coached had coached had coached
QK hoàn thành Tiếp diễn had been coaching had been coaching had been coaching had been coaching had been coaching had been coaching
Tương Lai will coach will coach will coach will coach will coach will coach
TL Tiếp Diễn will be coaching will be coaching will be coaching will be coaching will be coaching will be coaching
Tương Lai hoàn thành will have coached will have coached will have coached will have coached will have coached will have coached
TL HT Tiếp Diễn will have been coaching will have been coaching will have been coaching will have been coaching will have been coaching will have been coaching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would coach would coach would coach would coach would coach would coach
Conditional Perfect would have coached would have coached would have coached would have coached would have coached would have coached
Conditional Present Progressive would be coaching would be coaching would be coaching would be coaching would be coaching would be coaching
Conditional Perfect Progressive would have been coaching would have been coaching would have been coaching would have been coaching would have been coaching would have been coaching
Present Subjunctive coach coach coach coach coach coach
Past Subjunctive coached coached coached coached coached coached
Past Perfect Subjunctive had coached had coached had coached had coached had coached had coached
Imperative coach Let′s coach coach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button