Recycle

Cách chia động từ recycle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ recycle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RECYCLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to recycle recycling recycled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn recycle recycle recycles recycle recycle recycle
Hiện tại tiếp diễn am recycling are recycling is recycling are recycling are recycling are recycling
Quá khứ đơn recycled recycled recycled recycled recycled recycled
Quá khứ tiếp diễn was recycling were recycling was recycling were recycling were recycling were recycling
Hiện tại hoàn thành have recycled have recycled has recycled have recycled have recycled have recycled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been recycling have been recycling has been recycling have been recycling have been recycling have been recycling
Quá khứ hoàn thành had recycled had recycled had recycled had recycled had recycled had recycled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been recycling had been recycling had been recycling had been recycling had been recycling had been recycling
Tương Lai will recycle will recycle will recycle will recycle will recycle will recycle
TL Tiếp Diễn will be recycling will be recycling will be recycling will be recycling will be recycling will be recycling
Tương Lai hoàn thành will have recycled will have recycled will have recycled will have recycled will have recycled will have recycled
TL HT Tiếp Diễn will have been recycling will have been recycling will have been recycling will have been recycling will have been recycling will have been recycling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would recycle would recycle would recycle would recycle would recycle would recycle
Conditional Perfect would have recycled would have recycled would have recycled would have recycled would have recycled would have recycled
Conditional Present Progressive would be recycling would be recycling would be recycling would be recycling would be recycling would be recycling
Conditional Perfect Progressive would have been recycling would have been recycling would have been recycling would have been recycling would have been recycling would have been recycling
Present Subjunctive recycle recycle recycle recycle recycle recycle
Past Subjunctive recycled recycled recycled recycled recycled recycled
Past Perfect Subjunctive had recycled had recycled had recycled had recycled had recycled had recycled
Imperative recycle Let′s recycle recycle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/asian-singles-dating/.

Back to top button