Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Agree

Cách chia động từ agree rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ agree ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: AGREE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to agree agreeing agreed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn agree agree agrees agree agree agree
Hiện tại tiếp diễn am agreeing are agreeing is agreeing are agreeing are agreeing are agreeing
Quá khứ đơn agreed agreed agreed agreed agreed agreed
Quá khứ tiếp diễn was agreeing were agreeing was agreeing were agreeing were agreeing were agreeing
Hiện tại hoàn thành have agreed have agreed has agreed have agreed have agreed have agreed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been agreeing have been agreeing has been agreeing have been agreeing have been agreeing have been agreeing
Quá khứ hoàn thành had agreed had agreed had agreed had agreed had agreed had agreed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been agreeing had been agreeing had been agreeing had been agreeing had been agreeing had been agreeing
Tương Lai will agree will agree will agree will agree will agree will agree
TL Tiếp Diễn will be agreeing will be agreeing will be agreeing will be agreeing will be agreeing will be agreeing
Tương Lai hoàn thành will have agreed will have agreed will have agreed will have agreed will have agreed will have agreed
TL HT Tiếp Diễn will have been agreeing will have been agreeing will have been agreeing will have been agreeing will have been agreeing will have been agreeing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would agree would agree would agree would agree would agree would agree
Conditional Perfect would have agreed would have agreed would have agreed would have agreed would have agreed would have agreed
Conditional Present Progressive would be agreeing would be agreeing would be agreeing would be agreeing would be agreeing would be agreeing
Conditional Perfect Progressive would have been agreeing would have been agreeing would have been agreeing would have been agreeing would have been agreeing would have been agreeing
Present Subjunctive agree agree agree agree agree agree
Past Subjunctive agreed agreed agreed agreed agreed agreed
Past Perfect Subjunctive had agreed had agreed had agreed had agreed had agreed had agreed
Imperative agree Let′s agree agree

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. match makers near me.

Nên đọc
Close
Back to top button