Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Nest

Cách chia động từ nest rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ nest ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: NEST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to nest nesting nested
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn nest nest nests nest nest nest
Hiện tại tiếp diễn am nesting are nesting is nesting are nesting are nesting are nesting
Quá khứ đơn nested nested nested nested nested nested
Quá khứ tiếp diễn was nesting were nesting was nesting were nesting were nesting were nesting
Hiện tại hoàn thành have nested have nested has nested have nested have nested have nested
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been nesting have been nesting has been nesting have been nesting have been nesting have been nesting
Quá khứ hoàn thành had nested had nested had nested had nested had nested had nested
QK hoàn thành Tiếp diễn had been nesting had been nesting had been nesting had been nesting had been nesting had been nesting
Tương Lai will nest will nest will nest will nest will nest will nest
TL Tiếp Diễn will be nesting will be nesting will be nesting will be nesting will be nesting will be nesting
Tương Lai hoàn thành will have nested will have nested will have nested will have nested will have nested will have nested
TL HT Tiếp Diễn will have been nesting will have been nesting will have been nesting will have been nesting will have been nesting will have been nesting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would nest would nest would nest would nest would nest would nest
Conditional Perfect would have nested would have nested would have nested would have nested would have nested would have nested
Conditional Present Progressive would be nesting would be nesting would be nesting would be nesting would be nesting would be nesting
Conditional Perfect Progressive would have been nesting would have been nesting would have been nesting would have been nesting would have been nesting would have been nesting
Present Subjunctive nest nest nest nest nest nest
Past Subjunctive nested nested nested nested nested nested
Past Perfect Subjunctive had nested had nested had nested had nested had nested had nested
Imperative nest Let′s nest nest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/meet-real-guys/.

Nên đọc
Close
Back to top button