Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Sit

Cách chia động từ sit rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ sit ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SIT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to sit sitting sat
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn sit sit sits sit sit sit
Hiện tại tiếp diễn am sitting are sitting is sitting are sitting are sitting are sitting
Quá khứ đơn sat sat sat sat sat sat
Quá khứ tiếp diễn was sitting were sitting was sitting were sitting were sitting were sitting
Hiện tại hoàn thành have sat have sat has sat have sat have sat have sat
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been sitting have been sitting has been sitting have been sitting have been sitting have been sitting
Quá khứ hoàn thành had sat had sat had sat had sat had sat had sat
QK hoàn thành Tiếp diễn had been sitting had been sitting had been sitting had been sitting had been sitting had been sitting
Tương Lai will sit will sit will sit will sit will sit will sit
TL Tiếp Diễn will be siting will be sitting will be sitting will be sitting will be sitting will be sitting
Tương Lai hoàn thành will have sat will have sat will have sat will have sat will have sat will have sat
TL HT Tiếp Diễn will have been sitting will have been sitting will have been sitting will have been sitting will have been sitting will have been sitting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would sit would sit would sit would sit would sit would sit
Conditional Perfect would have sat would have sat would have sat would have sat would have sat would have sat
Conditional Present Progressive would be sitting would be sitting would be sitting would be sitting would be siting would be siting
Conditional Perfect Progressive would have been sitting would have been sitting would have been sitting would have been sitting would have been sitting would have been sitting
Present Subjunctive sit sit sit sit sit sit
Past Subjunctive sat sat sat sat sat sat
Past Perfect Subjunctive had sat had sat had sat had sat had sat had sat
Imperative sit Let′s sit sit

5 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button