Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Alarm

Cách chia động từ alarm rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ alarm ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ALARM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to alarm alarming alarmed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn alarm alarm alarms alarm alarm alarm
Hiện tại tiếp diễn am alarming are alarming is alarming are alarming are alarming are alarming
Quá khứ đơn alarmed alarmed alarmed alarmed alarmed alarmed
Quá khứ tiếp diễn was alarming were alarming was alarming were alarming were alarming were alarming
Hiện tại hoàn thành have alarmed have alarmed has alarmed have alarmed have alarmed have alarmed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been alarming have been alarming has been alarming have been alarming have been alarming have been alarming
Quá khứ hoàn thành had alarmed had alarmed had alarmed had alarmed had alarmed had alarmed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been alarming had been alarming had been alarming had been alarming had been alarming had been alarming
Tương Lai will alarm will alarm will alarm will alarm will alarm will alarm
TL Tiếp Diễn will be alarming will be alarming will be alarming will be alarming will be alarming will be alarming
Tương Lai hoàn thành will have alarmed will have alarmed will have alarmed will have alarmed will have alarmed will have alarmed
TL HT Tiếp Diễn will have been alarming will have been alarming will have been alarming will have been alarming will have been alarming will have been alarming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would alarm would alarm would alarm would alarm would alarm would alarm
Conditional Perfect would have alarmed would have alarmed would have alarmed would have alarmed would have alarmed would have alarmed
Conditional Present Progressive would be alarming would be alarming would be alarming would be alarming would be alarming would be alarming
Conditional Perfect Progressive would have been alarming would have been alarming would have been alarming would have been alarming would have been alarming would have been alarming
Present Subjunctive alarm alarm alarm alarm alarm alarm
Past Subjunctive alarmed alarmed alarmed alarmed alarmed alarmed
Past Perfect Subjunctive had alarmed had alarmed had alarmed had alarmed had alarmed had alarmed
Imperative alarm Let′s alarm alarm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. match dating.

Nên đọc
Close
Back to top button