Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Awake

awake

Cách chia động từ awake rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ awake ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: AWAKE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to awake awaking awaked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn awake awake awakes awake awake awake
Hiện tại tiếp diễn am awaking are awaking is awaking are awaking are awaking are awaking
Quá khứ đơn awaked awaked awaked awaked awaked awaked
Quá khứ tiếp diễn was awaking were awaking was awaking were awaking were awaking were awaking
Hiện tại hoàn thành have awaked have awaked has awaked have awaked have awaked have awaked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been awaking have been awaking has been awaking have been awaking have been awaking have been awaking
Quá khứ hoàn thành had awaked had awaked had awaked had awaked had awaked had awaked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been awaking had been awaking had been awaking had been awaking had been awaking had been awaking
Tương Lai will awake will awake will awake will awake will awake will awake
TL Tiếp Diễn will be awaking will be awaking will be awaking will be awaking will be awaking will be awaking
Tương Lai hoàn thành will have awaked will have awaked will have awaked will have awaked will have awaked will have awaked
TL HT Tiếp Diễn will have been awaking will have been awaking will have been awaking will have been awaking will have been awaking will have been awaking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would awake would awake would awake would awake would awake would awake
Conditional Perfect would have awaked would have awaked would have awaked would have awaked would have awaked would have awaked
Conditional Present Progressive would be awaking would be awaking would be awaking would be awaking would be awaking would be awaking
Conditional Perfect Progressive would have been awaking would have been awaking would have been awaking would have been awaking would have been awaking would have been awaking
Present Subjunctive awake awake awake awake awake awake
Past Subjunctive awaked awaked awaked awaked awaked awaked
Past Perfect Subjunctive had awaked had awaked had awaked had awaked had awaked had awaked
Imperative awake Let′s awake awake

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button