Unhinge

Cách chia động từ unhinge rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ unhinge ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: UNHINGE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to unhinge unhinging unhinged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn unhinge unhinge unhinges unhinge unhinge unhinge
Hiện tại tiếp diễn am unhinging are unhinging is unhinging are unhinging are unhinging are unhinging
Quá khứ đơn unhinged unhinged unhinged unhinged unhinged unhinged
Quá khứ tiếp diễn was unhinging were unhinging was unhinging were unhinging were unhinging were unhinging
Hiện tại hoàn thành have unhinged have unhinged has unhinged have unhinged have unhinged have unhinged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been unhinging have been unhinging has been unhinging have been unhinging have been unhinging have been unhinging
Quá khứ hoàn thành had unhinged had unhinged had unhinged had unhinged had unhinged had unhinged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been unhinging had been unhinging had been unhinging had been unhinging had been unhinging had been unhinging
Tương Lai will unhinge will unhinge will unhinge will unhinge will unhinge will unhinge
TL Tiếp Diễn will be unhinging will be unhinging will be unhinging will be unhinging will be unhinging will be unhinging
Tương Lai hoàn thành will have unhinged will have unhinged will have unhinged will have unhinged will have unhinged will have unhinged
TL HT Tiếp Diễn will have been unhinging will have been unhinging will have been unhinging will have been unhinging will have been unhinging will have been unhinging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would unhinge would unhinge would unhinge would unhinge would unhinge would unhinge
Conditional Perfect would have unhinged would have unhinged would have unhinged would have unhinged would have unhinged would have unhinged
Conditional Present Progressive would be unhinging would be unhinging would be unhinging would be unhinging would be unhinging would be unhinging
Conditional Perfect Progressive would have been unhinging would have been unhinging would have been unhinging would have been unhinging would have been unhinging would have been unhinging
Present Subjunctive unhinge unhinge unhinge unhinge unhinge unhinge
Past Subjunctive unhinged unhinged unhinged unhinged unhinged unhinged
Past Perfect Subjunctive had unhinged had unhinged had unhinged had unhinged had unhinged had unhinged
Imperative unhinge Let′s unhinge unhinge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/live-in-relationship-dating-site/.

Nên đọc
Close
Back to top button