Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Align

Cách chia động từ align rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ align ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ALIGN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to align aligning aligned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn align align aligns align align align
Hiện tại tiếp diễn am aligning are aligning is aligning are aligning are aligning are aligning
Quá khứ đơn aligned aligned aligned aligned aligned aligned
Quá khứ tiếp diễn was aligning were aligning was aligning were aligning were aligning were aligning
Hiện tại hoàn thành have aligned have aligned has aligned have aligned have aligned have aligned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been aligning have been aligning has been aligning have been aligning have been aligning have been aligning
Quá khứ hoàn thành had aligned had aligned had aligned had aligned had aligned had aligned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been aligning had been aligning had been aligning had been aligning had been aligning had been aligning
Tương Lai will align will align will align will align will align will align
TL Tiếp Diễn will be aligning will be aligning will be aligning will be aligning will be aligning will be aligning
Tương Lai hoàn thành will have aligned will have aligned will have aligned will have aligned will have aligned will have aligned
TL HT Tiếp Diễn will have been aligning will have been aligning will have been aligning will have been aligning will have been aligning will have been aligning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would align would align would align would align would align would align
Conditional Perfect would have aligned would have aligned would have aligned would have aligned would have aligned would have aligned
Conditional Present Progressive would be aligning would be aligning would be aligning would be aligning would be aligning would be aligning
Conditional Perfect Progressive would have been aligning would have been aligning would have been aligning would have been aligning would have been aligning would have been aligning
Present Subjunctive align align align align align align
Past Subjunctive aligned aligned aligned aligned aligned aligned
Past Perfect Subjunctive had aligned had aligned had aligned had aligned had aligned had aligned
Imperative align Let′s align align

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button