Profess

Cách chia động từ profess rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ profess ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PROFESS

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to profess professing professed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn profess profess professes profess profess profess
Hiện tại tiếp diễn am professing are professing is professing are professing are professing are professing
Quá khứ đơn professed professed professed professed professed professed
Quá khứ tiếp diễn was professing were professing was professing were professing were professing were professing
Hiện tại hoàn thành have professed have professed has professed have professed have professed have professed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been professing have been professing has been professing have been professing have been professing have been professing
Quá khứ hoàn thành had professed had professed had professed had professed had professed had professed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been professing had been professing had been professing had been professing had been professing had been professing
Tương Lai will profess will profess will profess will profess will profess will profess
TL Tiếp Diễn will be professing will be professing will be professing will be professing will be professing will be professing
Tương Lai hoàn thành will have professed will have professed will have professed will have professed will have professed will have professed
TL HT Tiếp Diễn will have been professing will have been professing will have been professing will have been professing will have been professing will have been professing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would profess would profess would profess would profess would profess would profess
Conditional Perfect would have professed would have professed would have professed would have professed would have professed would have professed
Conditional Present Progressive would be professing would be professing would be professing would be professing would be professing would be professing
Conditional Perfect Progressive would have been professing would have been professing would have been professing would have been professing would have been professing would have been professing
Present Subjunctive profess profess profess profess profess profess
Past Subjunctive professed professed professed professed professed professed
Past Perfect Subjunctive had professed had professed had professed had professed had professed had professed
Imperative profess Let′s profess profess

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button