Pervert

Cách chia động từ pervert rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pervert ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PERVERT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pervert perverting perverted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pervert pervert perverts pervert pervert pervert
Hiện tại tiếp diễn am perverting are perverting is perverting are perverting are perverting are perverting
Quá khứ đơn perverted perverted perverted perverted perverted perverted
Quá khứ tiếp diễn was perverting were perverting was perverting were perverting were perverting were perverting
Hiện tại hoàn thành have perverted have perverted has perverted have perverted have perverted have perverted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been perverting have been perverting has been perverting have been perverting have been perverting have been perverting
Quá khứ hoàn thành had perverted had perverted had perverted had perverted had perverted had perverted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been perverting had been perverting had been perverting had been perverting had been perverting had been perverting
Tương Lai will pervert will pervert will pervert will pervert will pervert will pervert
TL Tiếp Diễn will be perverting will be perverting will be perverting will be perverting will be perverting will be perverting
Tương Lai hoàn thành will have perverted will have perverted will have perverted will have perverted will have perverted will have perverted
TL HT Tiếp Diễn will have been perverting will have been perverting will have been perverting will have been perverting will have been perverting will have been perverting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pervert would pervert would pervert would pervert would pervert would pervert
Conditional Perfect would have perverted would have perverted would have perverted would have perverted would have perverted would have perverted
Conditional Present Progressive would be perverting would be perverting would be perverting would be perverting would be perverting would be perverting
Conditional Perfect Progressive would have been perverting would have been perverting would have been perverting would have been perverting would have been perverting would have been perverting
Present Subjunctive pervert pervert pervert pervert pervert pervert
Past Subjunctive perverted perverted perverted perverted perverted perverted
Past Perfect Subjunctive had perverted had perverted had perverted had perverted had perverted had perverted
Imperative pervert Let′s pervert pervert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button