Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Amuse

Cách chia động từ amuse rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ amuse ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: AMUSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to amuse amusing amused
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn amuse amuse amuses amuse amuse amuse
Hiện tại tiếp diễn am amusing are amusing is amusing are amusing are amusing are amusing
Quá khứ đơn amused amused amused amused amused amused
Quá khứ tiếp diễn was amusing were amusing was amusing were amusing were amusing were amusing
Hiện tại hoàn thành have amused have amused has amused have amused have amused have amused
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been amusing have been amusing has been amusing have been amusing have been amusing have been amusing
Quá khứ hoàn thành had amused had amused had amused had amused had amused had amused
QK hoàn thành Tiếp diễn had been amusing had been amusing had been amusing had been amusing had been amusing had been amusing
Tương Lai will amuse will amuse will amuse will amuse will amuse will amuse
TL Tiếp Diễn will be amusing will be amusing will be amusing will be amusing will be amusing will be amusing
Tương Lai hoàn thành will have amused will have amused will have amused will have amused will have amused will have amused
TL HT Tiếp Diễn will have been amusing will have been amusing will have been amusing will have been amusing will have been amusing will have been amusing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would amuse would amuse would amuse would amuse would amuse would amuse
Conditional Perfect would have amused would have amused would have amused would have amused would have amused would have amused
Conditional Present Progressive would be amusing would be amusing would be amusing would be amusing would be amusing would be amusing
Conditional Perfect Progressive would have been amusing would have been amusing would have been amusing would have been amusing would have been amusing would have been amusing
Present Subjunctive amuse amuse amuse amuse amuse amuse
Past Subjunctive amused amused amused amused amused amused
Past Perfect Subjunctive had amused had amused had amused had amused had amused had amused
Imperative amuse Let′s amuse amuse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button