Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Drool

Cách chia động từ drool rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ drool ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DROOL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to drool drooling drooled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn drool drool drools drool drool drool
Hiện tại tiếp diễn am drooling are drooling is drooling are drooling are drooling are drooling
Quá khứ đơn drooled drooled drooled drooled drooled drooled
Quá khứ tiếp diễn was drooling were drooling was drooling were drooling were drooling were drooling
Hiện tại hoàn thành have drooled have drooled has drooled have drooled have drooled have drooled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been drooling have been drooling has been drooling have been drooling have been drooling have been drooling
Quá khứ hoàn thành had drooled had drooled had drooled had drooled had drooled had drooled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been drooling had been drooling had been drooling had been drooling had been drooling had been drooling
Tương Lai will drool will drool will drool will drool will drool will drool
TL Tiếp Diễn will be drooling will be drooling will be drooling will be drooling will be drooling will be drooling
Tương Lai hoàn thành will have drooled will have drooled will have drooled will have drooled will have drooled will have drooled
TL HT Tiếp Diễn will have been drooling will have been drooling will have been drooling will have been drooling will have been drooling will have been drooling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would drool would drool would drool would drool would drool would drool
Conditional Perfect would have drooled would have drooled would have drooled would have drooled would have drooled would have drooled
Conditional Present Progressive would be drooling would be drooling would be drooling would be drooling would be drooling would be drooling
Conditional Perfect Progressive would have been drooling would have been drooling would have been drooling would have been drooling would have been drooling would have been drooling
Present Subjunctive drool drool drool drool drool drool
Past Subjunctive drooled drooled drooled drooled drooled drooled
Past Perfect Subjunctive had drooled had drooled had drooled had drooled had drooled had drooled
Imperative drool Let′s drool drool

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button