Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Jam

Cách chia động từ jam rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ jam ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: JAM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to jam jamming jammed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn jam jam jams jam jam jam
Hiện tại tiếp diễn am jamming are jamming is jamming are jamming are jamming are jamming
Quá khứ đơn jammed jammed jammed jammed jammed jammed
Quá khứ tiếp diễn was jamming were jamming was jamming were jamming were jamming were jamming
Hiện tại hoàn thành have jammed have jammed has jammed have jammed have jammed have jammed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been jamming have been jamming has been jamming have been jamming have been jamming have been jamming
Quá khứ hoàn thành had jammed had jammed had jammed had jammed had jammed had jammed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been jamming had been jamming had been jamming had been jamming had been jamming had been jamming
Tương Lai will jam will jam will jam will jam will jam will jam
TL Tiếp Diễn will be jamming will be jamming will be jamming will be jamming will be jamming will be jamming
Tương Lai hoàn thành will have jammed will have jammed will have jammed will have jammed will have jammed will have jammed
TL HT Tiếp Diễn will have been jamming will have been jamming will have been jamming will have been jamming will have been jamming will have been jamming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would jam would jam would jam would jam would jam would jam
Conditional Perfect would have jammed would have jammed would have jammed would have jammed would have jammed would have jammed
Conditional Present Progressive would be jamming would be jamming would be jamming would be jamming would be jamming would be jamming
Conditional Perfect Progressive would have been jamming would have been jamming would have been jamming would have been jamming would have been jamming would have been jamming
Present Subjunctive jam jam jam jam jam jam
Past Subjunctive jammed jammed jammed jammed jammed jammed
Past Perfect Subjunctive had jammed had jammed had jammed had jammed had jammed had jammed
Imperative jam Let′s jam jam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/dating-a-model/.

Nên đọc
Close
Back to top button