Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Appreciate

Cách chia động từ appreciate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ appreciate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: APPRECIATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to appreciate appreciating appreciated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn appreciate appreciate appreciates appreciate appreciate appreciate
Hiện tại tiếp diễn am appreciating are appreciating is appreciating are appreciating are appreciating are appreciating
Quá khứ đơn appreciated appreciated appreciated appreciated appreciated appreciated
Quá khứ tiếp diễn was appreciating were appreciating was appreciating were appreciating were appreciating were appreciating
Hiện tại hoàn thành have appreciated have appreciated has appreciated have appreciated have appreciated have appreciated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been appreciating have been appreciating has been appreciating have been appreciating have been appreciating have been appreciating
Quá khứ hoàn thành had appreciated had appreciated had appreciated had appreciated had appreciated had appreciated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been appreciating had been appreciating had been appreciating had been appreciating had been appreciating had been appreciating
Tương Lai will appreciate will appreciate will appreciate will appreciate will appreciate will appreciate
TL Tiếp Diễn will be appreciating will be appreciating will be appreciating will be appreciating will be appreciating will be appreciating
Tương Lai hoàn thành will have appreciated will have appreciated will have appreciated will have appreciated will have appreciated will have appreciated
TL HT Tiếp Diễn will have been appreciating will have been appreciating will have been appreciating will have been appreciating will have been appreciating will have been appreciating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would appreciate would appreciate would appreciate would appreciate would appreciate would appreciate
Conditional Perfect would have appreciated would have appreciated would have appreciated would have appreciated would have appreciated would have appreciated
Conditional Present Progressive would be appreciating would be appreciating would be appreciating would be appreciating would be appreciating would be appreciating
Conditional Perfect Progressive would have been appreciating would have been appreciating would have been appreciating would have been appreciating would have been appreciating would have been appreciating
Present Subjunctive appreciate appreciate appreciate appreciate appreciate appreciate
Past Subjunctive appreciated appreciated appreciated appreciated appreciated appreciated
Past Perfect Subjunctive had appreciated had appreciated had appreciated had appreciated had appreciated had appreciated
Imperative appreciate Let′s appreciate appreciate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button