Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Cheat

Cách chia động từ cheat rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ cheat ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CHEAT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to cheat cheating cheated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn cheat cheat cheats cheat cheat cheat
Hiện tại tiếp diễn am cheating are cheating is cheating are cheating are cheating are cheating
Quá khứ đơn cheated cheated cheated cheated cheated cheated
Quá khứ tiếp diễn was cheating were cheating was cheating were cheating were cheating were cheating
Hiện tại hoàn thành have cheated have cheated has cheated have cheated have cheated have cheated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been cheating have been cheating has been cheating have been cheating have been cheating have been cheating
Quá khứ hoàn thành had cheated had cheated had cheated had cheated had cheated had cheated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been cheating had been cheating had been cheating had been cheating had been cheating had been cheating
Tương Lai will cheat will cheat will cheat will cheat will cheat will cheat
TL Tiếp Diễn will be cheating will be cheating will be cheating will be cheating will be cheating will be cheating
Tương Lai hoàn thành will have cheated will have cheated will have cheated will have cheated will have cheated will have cheated
TL HT Tiếp Diễn will have been cheating will have been cheating will have been cheating will have been cheating will have been cheating will have been cheating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would cheat would cheat would cheat would cheat would cheat would cheat
Conditional Perfect would have cheated would have cheated would have cheated would have cheated would have cheated would have cheated
Conditional Present Progressive would be cheating would be cheating would be cheating would be cheating would be cheating would be cheating
Conditional Perfect Progressive would have been cheating would have been cheating would have been cheating would have been cheating would have been cheating would have been cheating
Present Subjunctive cheat cheat cheat cheat cheat cheat
Past Subjunctive cheated cheated cheated cheated cheated cheated
Past Perfect Subjunctive had cheated had cheated had cheated had cheated had cheated had cheated
Imperative cheat Let′s cheat cheat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. who angelina jolie dating.

Nên đọc
Close
Back to top button