Taboo

Cách chia động từ taboo rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ taboo ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TABOO

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to taboo tabooing tabooed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn taboo taboo taboos taboo taboo taboo
Hiện tại tiếp diễn am tabooing are tabooing is tabooing are tabooing are tabooing are tabooing
Quá khứ đơn tabooed tabooed tabooed tabooed tabooed tabooed
Quá khứ tiếp diễn was tabooing were tabooing was tabooing were tabooing were tabooing were tabooing
Hiện tại hoàn thành have tabooed have tabooed has tabooed have tabooed have tabooed have tabooed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been tabooing have been tabooing has been tabooing have been tabooing have been tabooing have been tabooing
Quá khứ hoàn thành had tabooed had tabooed had tabooed had tabooed had tabooed had tabooed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been tabooing had been tabooing had been tabooing had been tabooing had been tabooing had been tabooing
Tương Lai will taboo will taboo will taboo will taboo will taboo will taboo
TL Tiếp Diễn will be tabooing will be tabooing will be tabooing will be tabooing will be tabooing will be tabooing
Tương Lai hoàn thành will have tabooed will have tabooed will have tabooed will have tabooed will have tabooed will have tabooed
TL HT Tiếp Diễn will have been tabooing will have been tabooing will have been tabooing will have been tabooing will have been tabooing will have been tabooing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would taboo would taboo would taboo would taboo would taboo would taboo
Conditional Perfect would have tabooed would have tabooed would have tabooed would have tabooed would have tabooed would have tabooed
Conditional Present Progressive would be tabooing would be tabooing would be tabooing would be tabooing would be tabooing would be tabooing
Conditional Perfect Progressive would have been tabooing would have been tabooing would have been tabooing would have been tabooing would have been tabooing would have been tabooing
Present Subjunctive taboo taboo taboo taboo taboo taboo
Past Subjunctive tabooed tabooed tabooed tabooed tabooed tabooed
Past Perfect Subjunctive had tabooed had tabooed had tabooed had tabooed had tabooed had tabooed
Imperative taboo Let′s taboo taboo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. amwf dating site.

Back to top button